Chồng qua đời để lại gánh nợ cho gia đình,bà vợ phải trả nợ bằng việc hiến thân xác của mình.